Malstasjöns Intresseförening

Bokning av Brehmerska gården:

 070-676 60 23

S  T  A  D  G  A  R

FÖR  MALSTASJÖNS  INTRESSEFÖRENING


Fastställda  1981 02 26.

Reviderade 1987 02 25,  2010 02 20 och 2011 02 19.§  1Föreningens syfte är att i första hand vidtaga åtgärder i Malstasjön vid allmänningen nedanför kyrkan och badplatsen, så att sjöns värde består eller ökar ur estetisk synpunkt som det rörliga friluftslivet. I andra hand att vidtaga åtgärder till gagn för medlemmarna och miljön inom ett område motsvarande nuvarande Malsta församling.


§  2Styrelsen, som skall bestå av minst 5 ordinarie ledamöter och minst 2 suppleanter, väljes vid årsmötet, som också utser ordförande och kassör.

Ordförandens och kassörens mandatperioder skall inte avslutas samma år.

Styrelsen väljer inom sig för övriga uppdrag.


§  3För granskning av föreningens räkenskaper väljer årsmötet 2 ordinarie revisorer och 1 revisor suppleant.


§  4Årsmötet skall hållas senast under mars månad.


§  5Kallelse till årsmöte sker genom  post eller mail, samt anslag på lämplig plats.

Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar i förväg.


§  6Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören i föreningen.

Kassören äger rätt att ensam disponera föreningens medel enligt föreningens stadgar.


§  7Styrelsen handhar den löpande förvaltningen, men frågor av väsentlig art beslutas vid föreningsmöte.


§  8Kallelse till föreningsmöte skall ske;

a)  Då ordföranden önskar.

b)  Då minst 2 styrelseledamöter så önskar.

c)  Då minst 5 fullbetalande medlemmar så önskar.


§  9Medlemsavgiftens storlek  och utformning fastställs årligen vid årsmötet.


§ 10Beslut vid föreningsmöte kan fattas om mer än hälften av de närvarande medlemmarna är eniga.

Motsvarande gäller vid styrelsesammanträde.


§ 11Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid  två på varandra följande föreningsmöten, av vilket det ena skall vara årsmöte.

Minst 2/3 av de närvarande medlemmarna skall vara eniga för att beslut skall gälla.


§ 12Föredragningslista vid årsmöte skall innehålla;

a)  Godkännande av sättet av kallelse.

b)  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

c)  Uppläsning av styrelsens verksamhetsberättelse.

d)  Revisorernas berättelse.

e)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

f)  Val av styrelseledamöter.

     - 2 ledamöter väljes första gången för en tid av ett år, för att fr o m årsmötet

       1982 väljas för en tid av två år.

      - 3 ledamöter väljes för en tid av två år.

g)  Val av ordförande eller kassör för en tid av två år.

h)  Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av två år.

i)  Val av 2 revisorer samt 1 revisor suppleant för en tid av ett år.

j)  Övriga förekommande och enligt punkt 13 i rätt tid inkomna ärenden.

k)  Övriga ärenden.

l)  Mötets avslutning.


§ 13Medlem, som önskar anmäla ärende till årsmötet, skall göra det till styrelsens     

ordförande senast den 15 januari.

Malsta, Norrtälje  2011 02 28

Åsa Hall Bergström

ordförande